Dokumenty a odkazy

Dokumenty ISOMOS Slovensko:
ICOMOS Slovensko – stanovy.pdf
Prihláška za člena OZ ICOMOS Slovensko
Prehľad chárt a dokumentov ICOMOS: www.pamiatky.sk/sk/page/prehlad-textov-chart-a-dohovorov

Web odkazy:
Pamiatkový úrad SR: www.pamiatky.sk
ICOMOS: www.icomos.org
Portál OBNOVA.SK: www.obnova.sk

A. MEDZINÁRODNÉ CHARTY

B. DOKUMENTY

C. ZOZNAM VŠETKÝCH DOPOSIAĽ PLATNÝCH DOKUMENTOV

Zoznam rezolúcií a deklarácií prijatých na sympóziách ICOMOS (angl. ver.)

1972 Rezolúcia zo sympózia o súčasnej architektúry do Ancient Groups of Buildings

1975 Rezolúcia o ochrane menších historických miest

1982 Deklarácia z Tlaxcala o revitalizácii malých sídiel

1982 Deklarácia z Drážďan

1983 Deklarácia z Ríma

1993 Smernica pre vzdelávanie a tréning pri ochrane pamiatok, pamiatkových súborov a sídiel

1994 Dokument o Autenticite (Konferencia o autenticite vo vzťahu k Dohovoru o ochrane svetového dedičstva v Nare, Japonsko)

1996 Deklarácia zo San Antonio na Interamerickom Sympóziu o autenticite pri ochrane a správe kultúrneho dedičstva

1996 Princípy dokumentovania pamiatok, pamiatkových súborov a sídiel.

1998 Štokholmská Deklarácia : Deklarácia ICOMOS k 50. výročie Svetovej deklarácie ľudských práv (prijaté ICOMOS výkonným a poradným výborom na ich stretnutí v Štokholme, 1998)

Charty prijaté Národnými komitétmi

Austrálsky ICOMOS o ochrane miest kultúrneho významu (Charta z Burry) (ICOMOS Francúzsko, Španielsko, Indonézia, Austrália)

1982 Charter o ochrane dedičstva Quebecu (Deschambaultská Deklarácia) (ICOMOS Kanada)

1983 Appletonská charta o ochrane a údržbe stavebného prostredia (ICOMOS Kanada)

1987 Prvý Brazílsky Seminár o ochrane a revitalizácii historických centier (ICOMOS Brazília)

1992 Charta o ochrane miest s hodnotou kultúrneho dedičstva, (ICOMOS Nový Zéland)

1992 Ochranárska Charta o historických mestách a miestach Spojených štátov amerických, (US/ICOMOS)

Iné medzinárodné dokumenty

Deklarácia z Amsterdamu (Kongres o Európskom architektonickom dedičstve, 1975)

Európska Charta o architektonickom dedičstve (rada Európy, 1975)

UNESCO Dohovory a odporúčania

D. DOKUMENTY PRIJATÉ ICOMOS SLOVENSKO