Info

Vitajte na oficiálnych stránkach NK ICOMOS – Slovensko, národného komitétu Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla.

O ICOMOSE
ICOMOS – International Council on Monuments and Sites (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) je medzinárodná nevládna organizácia so sídlom v Paríži, ktorá sa zaoberá ochranou kultúrneho dedičstva na celosvetovej úrovni.
ICOMOS Slovensko je združením členov Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS) v Paríži, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky. Združenie pracuje ako nevládna organizácia so zameraním na ciele, ktoré sú definované v stanovách ICOMOS z 22. mája 1978, najmä na ochranu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky: individuálnych pamiatok, historických sídiel, ich prostredia a kultúrnej krajiny.

ICOMOS Slovensko je združením členov Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS) v Paríži, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky. Združenie pracuje ako nevládna organizácia so zameraním na ciele, ktoré sú definované v stanovách ICOMOS z 22. mája 1978, najmä na ochranu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky: individuálnych pamiatok, historických sídiel, ich prostredia a kultúrnej krajiny.

Cieľom ICOMOS Slovensko je najmä:

  1. podporovať na národnej a medzinárodnej úrovni poznávanie, užívanie, evidenciu, ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrnych pamiatok, ich súborov, sídiel a krajiny.
  2. spolupracovať v rámci medzinárodných vedeckých komitétov a programov ICOMOS.
  3. podporovať a podieľať sa na vypracovaní a prijatí medzinárodných doporučení a dokumentov z oblasti starostlivosti o kultúrne dedičstvo, sprístupňovať, sprostredkovávať a vysvetľovať ich obsah. Prispievať k rozvoju teórie a praxe ochrany kultúrneho dedičstva, tvorbe výchovných a vzdelávacích programov a posilňovaniu informovanosti a vnímavosti verejnosti k hodnotám kultúrneho dedičstva.
  4. vytvárať podmienky pre koordináciu občianskych aktivít zameraných na ochranu, využitie a prezentáciu kultúrneho dedičstva.