Klimatické zmeny a svetové dedičstvo

Politický dokument k opatreniam v oblasti dopadu klimatických zmien na svetové dedičstvo bol schválený 195 štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, počas 24. valného zhromaždenia UNESCO v Paríži (22. – 23. 11. 2023).

Vzhľadom k tomu, že zmena klímy má dopad na mnoho lokalít svetového dedičstva, toto rozhodnutie posilní svetové úsilie na ich ochranu a zachovanie. Rovnako tieto opatrenia môžu napomôcť pri postupe klimatických zmien v globálnom meradle! Je čas konať! ICOMOS Slovensko sa zapojil aktívne do prípravy tohto dokumentu prostredníctvom svojej prezidentky Ľubice Pinčíkovej, ktoré bola členkou tzv. Panelu expertov k Rozhodnutiu 23 GA – klimatické zmeny a svetové dedičstvo. Panel exportov pripravil návrh tzv. „Dokumentu politiky o opatreniach v oblasti klímy pre svetové dedičstvo“  (Policy Document on climate action for World Heritage), ktorý bol podkladom pre ďalších osem stretnutí tzv. Otvorenej pracovnej skupiny členských štátov Dohovoru, ktorá otvorila a diskutovala niektoré okruhy dokumentu pripraveného Panelom expertov. Ľubica Pinčíková bola ako členom Panelu expertov, tak aj Otvorenej pracovnej skupiny (jej práca trvala 3 roky, hoci dokument sa pripravoval od roku 2007, ale nepodarilo sa na ňom dohodnúť). Pripravený dokument bol predložený na rokovanie Generálnej konferencie UNESCO, ktorá uznesením WHC/23/24.GA/8 odporúča, aby zmluvné štáty a všetky zainteresované strany dohovoru začlenili opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a adaptačné opatrenia do všetkých svojich politík a akčných plánov pripravenosti na riziká, s cieľom chrániť výnimočnú univerzálnu (jedinečnú) hodnotu všetkých lokalít svetového dedičstva v súlade s „Dokumentom politiky o opatreniach v oblasti klímy pre svetové dedičstvo“ (WHC/23/24.GA/8 Updating of the Policy Document on climate action for World Heritage a WHC/23/24.GA/INF.8 Updated Policy Document on climate action for World Heritage).

Môžete ich nájsť na: https://whc.unesco.org/en/sessions/24GA/documents/