Icomos Slovensko sa pripája k tohtoročnej téme Medzinárodného dňa pamiatok a sídiel: Dedičstvo a klíma

Medzinárodný deň pamiatok a sídiel vyhlásil ICOMOS v roku 1982, potom nasledovalo jeho prijatie UNESCO počas 22. generálnej konferencie. Každý rok sú pri tejto príležitosti vyzývané národné a medzinárodné vedecké výbory, pracovné skupiny, partneri a podporovatelia ICOMOS, aby zorganizovali a zúčastnili sa aktivít zameraných na vybranú aktuálnu tému, ktorou je v roku 2022 „Dedičstvo a klíma“. Poskytuje príležitosť na prezentáciu stratégií na podporu výskumu a praxe v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva s cieľom nájsť riešenia na odvrátenie, zmiernenie, resp. i zastavenie pôsobenia klimatických zmien na kultúrne dedičstvo a na posilnenie trvalo udržateľného rozvoja, pričom sa zasadzuje za spravodlivé prechody na nízko uhlíkové stratégie.

Je súčasťou aj Vedeckého trienále plánu ICOMOS 2021-2024:
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2022/TSP/ADCOMSC_202110_2-1_Trienial_Scientific_Plan_EN.pdf

Dohovor svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (ďalej len „Dohovoru“) z roku 1972 je hlavným nástrojom na identifikáciu a ochranu jedinečného prírodného a kultúrneho dedičstva pre súčasné a budúce generácie a aj na podporu medzinárodnej spolupráce pri jeho ochrane. Zmena klímy je jednou z najzávažnejších hrozieb, ktoré majú vplyv na zachovanie jedinečných svetových hodnôt (ďalej len „OUV“) tohto dedičstva. Zmena klímy prostredníctvom zvýšenia teploty („globálne otepľovanie“), zvýšenia hladiny morí, zmien modelov zrážok a zvýšenej frekvencie extrémnych poveternostných udalostí má značný vplyv na biodiverzitu Zeme. V tejto súvislosti sa zvyšuje i dôležitosť procesov Dohovoru, ako sú nominácie, pravidelné podávanie správ o stave zachovania lokalít a reaktívne monitorovanie. Cieľom je navrhnúť vhodné opatrenia na monitorovanie vplyvov zmeny klímy a zmiernenie ich nepriaznivých dôsledkov, pretože OUV lokality môže byť nezvratne ovplyvnená, alebo aj zničená. Bolo potvrdené, že zmena klímy je jedným z mnohých závažných faktorov ovplyvňujúcich lokalitu. Doterajšie poznatky ukazujú význam navrhovania a vykonávania vhodných adaptačných opatrení. Výskum dopadu klimatických zmien je nutné koordinovať na všetkých úrovniach, najmä pokiaľ ide o kultúrne dedičstvo, je potrebné zvýšiť úroveň zapojenia vedeckej komunity. Globálna sieť lokalít svetového dedičstva je ideálna na budovanie povedomia verejnosti prostredníctvom výmeny informácií a efektívnej komunikácie na túto tému a zlepšenia verejnej a politickej podpory. Kjótsky protokol stanovuje mnohé „mechanizmy flexibility“ na zníženie emisií. Cieľom týchto mechanizmov je umožniť štátom prístup k nákladovo efektívnym nástrojom na zníženie emisií alebo na odstránenie uhlíka z atmosféry. Už v roku 2005 Výbor svetového dedičstva UNESCO obrátil pozornosť na hľadanie riešení a riadenie dopadu klimatických zmien na svetové dedičstvo, manažment, adaptáciu a riadenie rizík (krízový manažment).

Zistené poznatky boli implementované do viacerých neskorších dokumentov UNESCO:

ICOMOS Slovensko sa, na základe Uznesenia 44 COM 7C UNESCO, týkajúceho sa klimatických zmien a svetového dedičstva, prostredníctvom svojej prezidentky Ľubice Pinčíkovej, aktívne zapája do prípravy Politického dokumentu, týkajúceho sa klimatických zmien a svetového dedičstva, ktorý by mal byť predložený na 24. valnom zhromaždení UNESCO v roku 2023.  Aktívne sa zúčastnila na stretnutí Panelu expertov k rozhodnutiu 44 COM 7C Výboru pre svetové dedičstvo, ktoré sa konalo online od 30. marca do 1. apríla. Panel pripravil súbor odporúčaní na ďalšie zlepšenie návrhu aktualizovaného politického dokumentu. Posilnenie ochrany a zachovania jedinečnej svetovej hodnoty (OUV) prostredníctvom lepšieho začlenenia opatrení na boj proti zmene klímy (ako je adaptácia na zmenu klímy, zmierňovanie, budovanie odolnosti, inovácie a výskum), princíp spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti a príslušných schopností a potrebu podpory a pomoci pri budovaní kapacít, v snahe nájsť konsenzuálny prístup, v plnom duchu Dohovoru o svetovom kultúrnom a prírodnom dedičstve.

ICOMOS International pozval všetkých členov ICOMOS, aby predviedli nespočetné množstvo spôsobov, ktorými môže byť dedičstvo zdrojom vedomostí, ktoré možno využiť pri riešení klimatických zmien – zúčastnite sa mnohých podujatí, viac na: https://www.icomos.org

Stacy Vallis, členka predstavenstva ICOMOS a členka pracovnej skupiny ICOMOS Emerging Professionals Working Group (EPWG), ako aj Yoloxochitl Lucio Orizaga a Süheyla Koç, tajomníci EPWG, sa pri tejto príležitosti podelili o iniciatívy týkajúce sa klimatických zmien, na ktorých sa členovia EPWG podieľali. Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa pamiatok a lokalít na tému „Dedičstvo a klíma“ pracovná skupina ICOMOS Emerging Professionals Working Group (EPWG) vyzdvihuje aktivity, na ktorých sa podieľali v rámci siete ICOMOS s cieľom podporiť potenciál dedičstva pri riešení klimatických zmien. Viac na: https://www.icomos.org/en/what-we-do/disseminating-knowledge/icomos-working-groups?start=4

Odporúčame vám zúčastniť sa a podeliť sa o svoje skúsenosti s hastagmi: #18. apríla #ICOMOS #IDMS2022 #icomosIDMS2022 #climatejustice #heritage4climate

Prosím, prispejte aj vy svojimi aktivitami k zmierneniu klimatických zmien a ich dopadu na hodnoty kultúrneho dedičstva, ale i na budúcnosti ľudstva. Budeme radi, keď budeme spolu zdieľať informácie a aktivity.

Ľubica Pinčíková, prezidentka ICOMOS Slovensko