Problematika aplikácie univerzálneho dizajnu v pamiatkovom prostredí

Návrh pracovného seminára: Problematika aplikácie univerzálneho dizajnu v pamiatkovom prostredí.

Usporiadateľ: Fakulta architektúry a dizajnu STU
Organizačný rámec seminára sa bude konať v rámci projektu PUN – Podpora univerzálneho
navrhovania č. NFP312040APA3, realizovaného z podpory Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Vedúca projektu: Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Odborný seminár pripravuje pracovná skupina projektu č. 5 – Historické objekty, ktorá sa venuje
problematike univerzálneho navrhovania pre historické prostredie.
Pracovný seminár je merateľnou aktivitou uvedeného projektu. Účasť je bezplatná.
Účelom stretnutia je priniesť prvú vzájomnú otvorenú diskusiu v tejto aktuálnej oblasti medzi
účastníkmi, ktorých sa táto téma dotýka priamo pri výkone ich práce:

 • Riešitelia PUN na FAD STU
 • Pracovníci Pamiatkového úradu SR a vybraných Krajských pamiatkových úradov
 • Zástupca Ministerstva kultúry SR a zástupca Icomos Slovensko
 • Zástupcovia združení osôb s postihnutím – odborní konzultanti PUN
  Trvanie : 1 deň, 9.2. 2023 od 13,00 do 16,30 (priebežne káva), miesto FAD STU mč.117.
  Moderuje vedúca skupiny č.5. Ing.arch. B. Polomová, PhD.
  Témy seminára:
 1. blok _PUN – cca 1 hod., príspevky v trvaní á 10 min, rozmiestnené plagáty
 • Zámer a výstupy národného projektu PUN 2020-2023 (manuály, norma, články), prístupnosť
  prostredia a legislatívny rámec Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím:
  Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. ;
 • Súčasná aplikácia univerzálneho navrhovania v európskych krajinách:
  Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. ;
 • Napätie a harmónia medzi záujmami ochrany pamiatok a záujmami univerzálneho navrhovania:
  Ing. arch. Beata Polomová, PhD. ;
 • Prostriedky riešení pri fyzických zásahoch v múzeách sídliacich v historických budovách:
  Ing. arch. Natália Filová;
 • Ne-fyzické riešenia prístupnosti a prezentácie pamiatok, virtuálne a iné reality:
  Ing. arch. Tibor Varga, PhD. ;
 • Audity prístupnosti a činnosti Pracoviska CEDA na FAD STU:
  Doc.Ing.arch. Z.Čerešňová,Phd.
 1. blok_ Skúsenosti z praxe Krajských pamiatkových úradov, cca 1 h
 • Vyjadrenie viacerých KPÚ k problematike, ich doterajších skúseností , prípadne premietnutie situácií
 • MK SR: Skúsenosti s podmienkou ex ante pri finančných dotáciách, zahrnutie témy UN do 5-
  ročných plánov ministerstva.
 1. blok_ Diskusia, cca 1 h
 • diskusie k téme, k ukážkam,
 • záver: dohovor o vzájomnej pomoci, vzdelávacie semináre a materiály metodiky v plánoch obnovy
  5.12. 2022 , Ing.arch. B. Polomová, PhD. , FAD STU