Výzva Národného komitétu ICOMOS k predloženým novým návrhom zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní

Členovia a sympatizanti Národného komitétu ICOMOS týmto vyjadrujeme znepokojenie a nesúhlas s navrhovanou legislatívnou úpravou stavebného zákona v podobe nových dvoch zákonov v oblasti, ktorá súvisí s ochranou a obnovou pamiatkového fondu. 

Ochranu pamiatok na Slovensku upravuje funkčný a komplexný legislatívny systém, stanovujúci okrem iného aj organizačnú štruktúru s Pamiatkovým úradom SR a s ôsmimi krajskými pamiatkovými úradmi (ďalej „KPÚ“). Tento systém je v praxi preverený a zdokonaľovaný počas ostatných 20 rokov. Nový „zákon o výstavbe“ okrem iného navrhuje transformovať krajské pamiatkové úrady na špeciálne stavebné úrady. V súčasnosti sú stavebné konania pre obnovu pamiatok v kompetencii stavebných úradov a pamiatkovú stránku obnovy zabezpečujú KPÚ, ktorých stanoviskami sú stavebné úrady viazané. Konštatujeme, že súčasný legislatívny rámec pamiatkovej ochrany funguje v zásade prijateľne, aj keď by si vyžadoval korekciu niektorých nedostatkov. Predkladaný návrh „zákona o výstavbe“ ho však mení zásadným a nevhodným spôsobom.

Nový zákon predpokladá v ustanovení § 6 ods. 1 písm. f) transformáciu KPÚ na tzv. špeciálne stavebné úrady, ktoré majú zabezpečovať všetky stavebné konania, tak pre národné kultúrne pamiatky, ako aj objekty v pamiatkovo chránených územiach (pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny), vrátane území  zapísaných v Zozname svetového dedičstva. Ide o veľmi rozsiahlu a odlišnú agendu od terajšej. KPÚ nemajú na tento nárast kompetencie – technické, finančné, personálne, ani odborné kapacity. Už dnes sú preťažené vo vzťahu k existujúcim zákonným povinnostiam. Ich zaťaženie ďalšou agendou vzťahujúcou sa na výstavbu najmä v centrách slovenských miest a na obnovu národných kultúrnych pamiatok by s veľkou pravdepodobnosťou viedlo ku kolapsu stavebných konaní, a paradoxne aj systému ochrany pamiatok. Transformácia KPÚ na špeciálne stavebné úrady teda neprinesie do systému pozitíva, naopak predstavuje veľké riziká pre všetky stavebné konania v chránených územiach a ich ochranných pásmach. Podotýkame, že táto zásadná zmena nebola vopred konzultovaná s Pamiatkovým úradom SR ani s odbornou pamiatkarskou obcou.

V súčasnosti sú KPÚ personálne stabilizované. Na druhej strane je potrebné doplniť ich stav, aby pracovníci neboli preťažení administratívou správnych konaní a mali korektný priestor pre nevyhnutné odborné vzdelávanie a výskum pamiatok. Je dôležité si uvedomiť, že pamiatkový fond netvoria len budovy, ale aj pamiatky výtvarného umenia, historická zeleň, archeologické lokality, objekty rozsiahlych industriálnych areálov a chránené územia.  

Návrh zákona predpokladá vznik stavebnej organizačnej zložky, ktorá by mohla existovať v rámci všeobecných stavebných úradov. Na odborných zamestnancov stavebných úradov sú aj dnes kladené osobitné kvalifikačné predpoklady. Väčšina zo súčasných zamestnancov KPÚ ich však nespĺňa, vzhľadom na vlastnú odlišnú odbornú agendu. V prípade transformácie by KPÚ potrebovali asi 234 nových zamestnancov (z posúdenia počtu vedených konaní), pričom  podľa Ministerstva kultúry SR by si takáto zmena vyžadovala orientačne 9,6 mil. Eur ročne a jednorazové náklady na realizáciu. Iste by dané financie mohli byť využité  užitočnejšie v samotnom v procese obnovy pamiatok a potrebného vzdelávania pracovníkov.

Predložené návrhy zákonov, najmä zákon o výstavbe s priamym dopadom na zmeny v  zákone o pamiatkovom fonde, by pri svojej aplikácií v praxi znamenali riziko rozkladu súčasného, rokmi budovaného právneho systému ochrany pamiatok.

Z plánovanej zmeny stavebného zákona vyplýva, že nejasnosti vznikajú tak pri novej  výstavbe v centrách slovenských miest, ako aj pri  obnove pamiatkovo chránených štruktúr a jednotlivých pamiatok. Myslíme, že zlepšenie legislatívnych procesov by sa malo uberať aj cestou zvyšovania odbornosti zúčastnených stránok. Ide o špecializovaných odborníkov tak v polohe metodikov, ako aj projektantov a realizátorov. V súčasnosti k zdržovaniu procesu prichádza neraz z neznalostí adekvátnych postupov a riešení. Kvalitné, systematické a cielené vzdelávanie by súčasný proces zefektívnilo. Táto snaha by mala byť podporená aj relevantnými profesijnými komorami.

Apelujeme preto na zodpovedné inštitúcie a odborníkov, aby sa v záujme iluzórneho zjednodušenia nášho života v oboch návrhoch zákonov, nevytváral nový priestor pre zbytočné straty hodnôt kultúrneho dedičstva. K nim by vo výsledku viedla navrhovaná odborná nedostatočnosť a nepripravenosť legislatívnych postupov dotýkajúca sa oblasti pamiatkovej ochrany a obnovy, aj vrátane uvedenej transformácie KPÚ na stavebné úrady. V našom záujme je zlepšiť a zároveň zabezpečiť kontinuitu v dlhodobo sa profilujúcej pamiatkovej  starostlivosti na Slovensku.

ICOMOS Slovensko, ako odborná organizácia naviazaná na aktivity Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla ICOMOS, majúcej dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na celosvetovej úrovni, ako aj potrieb nového rozvoja území,  zároveň touto výzvou ponúka odbornú partnerskú spoluprácu pri hľadaní efektívnych ciest na tvorbe nového stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní.